แบบรายงานการขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า – ออก ปี 64 - 65 สำหรับข้าราชการ ทร.นอกประจำการและบุคคลภายนอก  

Release Date : 09-03-2021 16:24:47

 แบบรายงานการขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า – ออก หน่วยราชการ ทร. ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ สำหรับ ข้าราชการ ทร.นอกประจำการและบุคคลภายนอก