ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ


เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 กพร.ฐท.สส. จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมฯ การบรรยายแบบออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับข้าราชการ ฐท.สส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ ให้กับข้าราชการ ฐท.สส. ซึ่งมีข้อมีหัวข้อการบรรยายเรื่อง "พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ"